Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki

Prawo autorskie

Treść stron internetowych Active - Healthy – Ageing (A.H.A) Jakub Chycki chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zasady korzystania z serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Firma Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.

Firma Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem medycznym

Na stronach internetowych Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki znajdują się informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy.

Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód medyczny użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w serwisie internetowym Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione. Active - Healthy –

Ageing Jakub Chycki nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych.

Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Serwis internetowy Jakub Chycki posiada linki do stron osób trzecich. Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki nie oznacza, że Active - Healthy – Ageing Jakub Chycki rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.